Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego 3D Szlif, dostępnego pod adresem internetowym www.3dszlif.eu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

1. Administratorem danych osobowych jest: 3D SZLIF Sp. z o.o. z siedzibą w Suminie, ul. Kolejowa 5a, 44-295 Sumina (nr KRS: 0000443559, NIP: 6423131014, REGON: 241620115).  

2. Uprzejmie informujemy, że 3D SZLIF Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dobrowolnie przekazane przez Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są niezbędne do należytego wykonania Państwa zamówień i zawartych z Państwem umów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym 3dszlif.eu, odpowiedzi na kierowane zapytania z wykorzystaniem „Formularza kontaktowego” (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)) oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Niepodanie przez Państwa danych osobowych powoduje niemożność zawarcia umowy z naszą firmą, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami.

3. Dane osobowe gromadzone są w procesach rejestracji Użytkownika, wypełniania formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, komunikacji z Kupującym, a także w przypadku wysyłania przez Klienta Zapytań z wykorzystaniem „Formularza kontaktowego”, w tym m. in o produkty niestandardowe, regenerację narzędzi, inne usługi.

4. Celem przetwarzanie danych osobowych jest wykonanie umowy, zamówienia której stroną jest osoba, Kupujący, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia jakiejkolwiek transakcji handlowej z naszą firmą.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z Państwem, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 3D SZLIF Sp. z o.o. lub przez okres wymagany w innych odrębnych przepisach np. podatkowych lub księgowych.

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez adres e-mail: ado@3dszlif.eul lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Kolejowa 5a, 44-295 Sumina.

7. Odbiorcą danych osobowych przekazanych przez Państwa mogą być także inne podmioty zajmujące się m.in. obsługą informatyczną, obsługą księgową, Administratora Danych Osobowych lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora Danych Osobowych, a także firmy obsługujące płatności oraz firmy kurierskie i transportowe, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu produktów.

8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez adres e-mail ado@3dszlif.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingowych.

10. Profilowanie w Sklepie Internetowym może polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Kupującego na stronie Sklepu Internetowego. Efektem profilowania może być np. przesłanie propozycji produktów, które mogą odpowiadać Kupującemu, przypomnienie o niedokończonych transakcjach lub też zaproponowanie innych warunków w porównaniu do oferty Sklepu internetowego, aż do momentu wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

11. Administrator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich utratą, ,przetwarzaniem z naruszeniem prawa lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

12. Na stronie www.3dszlif.eu mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie w newslettera. W przypadku wyrażenia zgody, Administrator ma prawo do wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora, aż do cofnięcia zgody przez Kupującego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

13. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Regulaminie sklepu.

14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie www.3dszlif.eu. Zmiana Polityki Prywatności staje się skuteczna w momencie jej publikacji na stronie www.3dszlif.eu. Każdego Kupującego obowiązuje wersja Polityki Prywatności obowiązująca w momencie realizowania czynności określonych w pkt. 3


Data: 18.03.2021