Sklep internetowy działa pod adresem 3dszlif.eu i stanowi platformę do składania zamówień i dokonywania zakupów produktów lub usług dla Kupujących, będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ kodeksu cywilnego, działającymi pod własną firmą, zwanych dalej w treści niniejszego Regulaminu – Kupującym.

Poniżej prezentujemy wyciąg z Regulaminu sklepu dotyczący reklamacji i gwarancji. Regulamin sklepu oraz Polityka prywatności dostępne są na stronie głównej sklepu.

 

"10. Prawo odstąpienia od umowy

 

10.1.  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Usługobiorców niebędących konsumentami,

10.2.  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w sytuacji, gdy nastąpi to w terminie 14 dni od odbioru produktów, a zwrócone produkty nie mają oznak zużycia lub w jakikolwiek inny sposób nie nastąpiło obniżenie parametrów użytkowych zwracanych produktów. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczona cenę w terminie 14 dni od odbioru zwróconych produktów .

10.3. Zwrot Produktu następuje na koszt Kupującego. W przypadku zwrotu z naruszeniem pkt 10.2. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

O powodzie odstąpienia od umowy Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mail,

10.4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki,

10.5.  W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest w momencie odbioru produktów do stwierdzenia zgodności dostawy z Zamówieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności produktów ze złożonym Zamówieniem lub fakturą, niekompletności, uszkodzenia produktów poinformować Sprzedawcę na adres biuro@3dszlif.eu w terminie do 7 dni od dnia odbioru produktów przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu, Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika,

10.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego okres odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt wynosi 14 dni od odbioru produktów.

 

 

11. Reklamacja i gwarancja

 

11.1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku Narzędzi niestandardowych oraz Regeneracji narzędzi używanych Kupujący składa poprzez sklep internetowy jedynie zapytanie ofertowe z wykorzystaniem „Formularza kontaktowego”. Dalsza obsługa procesu w tym Zamówienia odbywa się poza platformą sklepu internetowego,

11.2.  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad,

11.3.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

11.4.  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru,

11.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,

11.6.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu,

11.7.  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie,

11.8. Towar prezentowany na stronie sklepu internetowego może się różnić wyglądem od towaru dostarczonego do Kupującego i wynika to wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania Zamówienia (np. kolory towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowi to podstawy do reklamacji zakupionego towaru."