Regulamin sklepu internetowego 3DSzlif

 

1. Postanowienia wstępne

 

1.1.  Sklep internetowy 3DSzlif, dostępny pod adresem internetowym www.3dszlif.eu, prowadzony jest przez firmę 3D SZLIF Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5A, 44-295 Sumina wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000361145, o kapitale zakładowym 100.000zł, NIP 6423131014, REGON 241620115,

1.2.  Sklep internetowy działa pod adresem 3dszlif.eu i stanowi platformę do składania zamówień i dokonywania zakupów produktów lub usług dla Kupujących, będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ kodeksu cywilnego, działającymi pod własną firmą, zwanych dalej w treści niniejszego Regulaminu – Kupującym,

1.3 Biuro obsługi Klientów znajduję się w siedzibie firmy 3DSZLF Sp. z o.o.: ul. Kolejowa 5A, 44-295 Sumina.

 

2. Definicje

 

2.1.  Sprzedawca - 3D SZLIF sp. z o.o., ul. Kolejowa 5A, 44-295 Sumina wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000361145, o kapitale zakładowym 100.000zł, NIP 6423131014, REGON 241620115,

2.2.  Kupujący - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ kodeksu cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, niebędący konsumentem,

2.3.  Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.3dszlif.eu.

2.4.  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,

2.5.  Konto - konto Kupującego w Sklepie, dostępne po rejestracji w Sklepie na podstawie Formularza rejestracji, na którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

2.6.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

2.7.  Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

2.8. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zapytania, kontaktu ze Sprzedającym, a w szczególności, zapytania o cenę produktów niestandardowych, regenerację narzędzi.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,

2.9.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,

2.10.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

3. Kontakt ze Sklepem

 

3.1.  Adres Sprzedawcy: 3D SZLIF sp. z o.o., ul. Kolejowa 5A, 44-295 Sumina,

3.2.  Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@3dszlif.eu,

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 750 60 95,

3.4.  Numer fax Sprzedawcy +48 32 433 09 03,

3.5.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 05 1240 4357 1111 0010 3319 6087,

3.6.  Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie,

3.7.  Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.00 – 14.00.

3.8. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Konta,

3.9. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu.

 

 

4. Wymagania techniczne

 

4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

4.1.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari,

4.1.2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4.1.3.  włączona obsługa plików cookies,

 

5. Informacje ogólne

 

5.1.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego,

5.2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty prezentowane na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia,

5.3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT),

5.4.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena netto za Produkt, koszt dostawy (opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz podatek VAT. Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży o ostatecznych kosztach zamówienia.

5.5.  W przypadku gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze wyliczenie ceny produktu/usługi np. Narzędzi niestandardowych oraz Regeneracji narzędzi, konieczne jest złożenie zapytania o cenę produktu, usługi poprzez Sklep internetowy z wykorzystaniem Formularza kontaktowego. Realizacja Zamówienia dla tych produktów/Usług nastąpi bezpośrednio przez firmę 3DSzlif Sp. z o.o. z pominięciem platformy Sklepu. 

 

6. Zakładanie Konta w Sklepie

 

6.1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Adres e-mail, nr telefonu wyrazić zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zaakceptować politykę prywatności,

6.2.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe,

6.3.  Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

6.4.  Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3.1.,

6.5.  Po zakończeniu procesu rejestracji wygenerowany zostanie e-mail aktywacyjny na adres internetowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Aktywacja konta nastąpi poprzez uruchomienie linka aktywacyjnego zawartego w wiadomości e-mail. Po uruchomieniu linka aktywacyjnego nastąpi zalogowanie na konto Kupującego, formularza danych osobowych z możliwością zmiany/uzupełnienia danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,

6.6.  W trakcie rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i firmowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 

7. Zasady składania Zamówienia

 

7.1  W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1.1.  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

7.1.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

7.1.3.  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

7.1.4. wybrać opcję: kontynuuj” lub Przejdź do koszyka, aby zakończyć zakupy,

7.1.5. wybrać opcję Złóż Zamówienie”,

7.1.6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wybrać opcję „Szybkie zakupy” i wypełnić dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,

7.1.7.  użyć przycisku “Złóż Zamówienie a następnie „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

7.1.8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 8.2.2.

 

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

8.1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

8.1.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

8.1.3. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem: ul. Kolejowa 5A, 44-295 Sumina,

8.1.4. Odbiór w paczkomatach.

8.2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

8.2.1. Płatność przy odbiorze,

8.2.2. Płatność za pobraniem,

8.2.3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

8.2.4. Płatności elektroniczne.

8.3.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

9. Wykonanie umowy sprzedaży

 

9.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu,

9.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,

9.3.  W przypadku wyboru przez Kupującego:

9.3.1. płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

9.3.2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

9.3.3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru,

9.4.  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 9.5. niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia,

9.5.  W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

9.6.  W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia,

9.7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

9.7.1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

9.7.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

9.7.3. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

9.8.  W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin,

9.9.  W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia,

9.10.  Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:

9.10.1.  W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

9.10.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski,

9.12. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży,

9.13.  Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny,

9.14.  Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę uwzględniającą wartość produktów, koszty dostawy, inne koszty dodatkowe oraz podatek VAT, wyszczególnione w sklepie internetowym przy zakupionym produkcie.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy

 

10.1.  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Usługobiorców niebędących konsumentami,

10.2.  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w sytuacji, gdy nastąpi to w terminie 14 dni od odbioru produktów, a zwrócone produkty nie mają oznak zużycia lub w jakikolwiek inny sposób nie nastąpiło obniżenie parametrów użytkowych zwracanych produktów. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczona cenę w terminie 14 dni od odbioru zwróconych produktów .

10.3. Zwrot Produktu następuje na koszt Kupującego. W przypadku zwrotu z naruszeniem pkt 10.2. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

O powodzie odstąpienia od umowy Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mail,

10.4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki,

10.5.  W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest w momencie odbioru produktów do stwierdzenia zgodności dostawy z Zamówieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności produktów ze złożonym Zamówieniem lub fakturą, niekompletności, uszkodzenia produktów poinformować Sprzedawcę na adres biuro@3dszlif.eu w terminie do 7 dni od dnia odbioru produktów przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu, Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika,

10.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego okres odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt wynosi 14 dni od odbioru produktów.

 

 

11. Reklamacja i gwarancja

 

11.1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku Narzędzi niestandardowych oraz Regeneracji narzędzi używanych Kupujący składa poprzez sklep internetowy jedynie zapytanie ofertowe z wykorzystaniem „Formularza kontaktowego”. Dalsza obsługa procesu w tym Zamówienia odbywa się poza platformą sklepu internetowego,

11.2.  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad,

11.3.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

11.4.  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru,

11.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,

11.6.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu,

11.7.  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie,

11.8.  Towar prezentowany na stronie sklepu internetowego może się różnić wyglądem od towaru dostarczonego do Kupującego i wynika to wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania Zamówienia (np. kolory towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowi to podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

12.1.  Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca,

12.2.  Dane osobowe Kupujących zbierane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym,

12.3.  Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

12.3.1. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,

12.3.2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,

12.4.  Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

12.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12.6. Na stronie www.3dszlif.eu mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie w newslettera. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca ma prawo do wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

12.7 Procesy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.

 

 

13. Postanowienia końcowe

 

13.1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w momencie publikacji na stronie www.3dszlif.eu zmienionego Regulaminu. Każdego Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu Sklepu Internetowego obowiązująca w momencie realizowania czynności określonych w pkt. 3.

13.2. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu,

13.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych,

13.4.  Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem

13.5. Niniejszy Regulamin nie narusza przepisów art. 3855, 5564, 5565, 5765 kodeksu cywilnego,

13.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,

13.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,

13.8. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.3dszlif.eu w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki 3D SZLIF sp. z o.o., ul. Kolejowa 5A, 44-295 Sumina.