Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że 3D SZLIF Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dobrowolnie przekazane przez Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są niezbędne do należytego wykonania Państwa zamówień i zawartych z Państwem umów. (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest: 3D SZLIF Sp. z o.o. z siedzibą w Suminie, ul. Kolejowa 5a, 44-295 Sumina. (nr KRS: 0000361145, NIP: 6423131014, REGON: 241620115). 

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez adres e-mail ado@3dszlif.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

3. Celem przetwarzanie danych osobowych jest wykonanie umowy, zamówienia której stroną jest osoba, podmiot, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia jakiejkolwiek transakcji handlowej z naszą firmą. Na potrzeby wykonania umów z Państwem czy realizacji Państwa Zamówień będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy i numer telefonu. Dane osobowe posłużą do realizacji zamówienia lub umowy, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Niepodanie przez Państwa danych osobowych powoduje niemożność zawarcia umowy z naszą firmą, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z Państwem, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 3D SZLIF Sp. z o.o. lub przez okres wymagany w innych odrębnych przepisach np. podatkowych lub księgowych.

 

5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez adres e-mail: ado@3dszlif.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Kolejowa 5a, 44-295 Sumina.

 

6. Odbiorcą danych osobowych przekazanych przez Państwa mogą być także inne podmioty zajmujące się m.in. obsługą informatyczną, obsługą księgową Administratora Danych Osobowych lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora Danych Osobowych, a także firmy kurierskie i transportowe, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu produktów.

 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.